01.09.2014

İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü Hizmet Standartları

 

İZMİR DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

S. No.

HİZMETİN ADI

 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması

1-

Dilekçe. (Başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresi bilgilerinin dilekçede olması zorunludur)

15 Gün

2-

T.C. Kimlik Numarası (Başvuru e-posta ile yapıldı ise T.C. Kimlik Numarası zorunludur)

2

İlk defa veya yeniden 5510 Sayılı  Kanunun 4'üncü Maddesinin 1'inci fıkrasının (c) bendi (657 sayılı Kanunun 4'ünci Maddesinin (A) fıkrası - Memur) kapsamında ki sigortalıların işe başlatılması.

1-

Atama Onayı.

1 Gün

2-

T.C. Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C. Kimlik No'lu)

3-

Diploma veya Çıkış Belgesi (Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği, diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi)

4-

Hafızlık Belgesi (Hafız kontenjan gruplarına başvurup atanmaya hak kazanan adaylar için)

5-

Sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı. (Yazılı beyan ile istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır)

6-

İşe Başlama Dilekçesi

7-

Mal Bildirimi Formu

8-

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

9-

Hizmet Belgesi (Daha önce SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığına tabi herhangi bir hizmeti olanlar için)

10-

Vesikalık Fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğine uygun son 6 ay içinde çekilmiş 5x6cm ebatında, arka fon beyaz 4 adet vesikalık fotoğraf)

12-

Aile Durum Bildirimi Formu (2 adet)

13-

Aile Yardımı Bildirimi Formu (Eşinin her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmadığını veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almadığını belirtir 2 adet form)

14-

Banka Hesap Numarası (Kurumca anlaşmalı bankada açılan maaş hesabına ait İBAN numarası)

15-

Kaza-i Rüşt Kararı (18 yaşından küçükler için)

16-

İşe Giriş Bildirgesi (5510 Sayılı  Kanun  4’üncü Maddesinin 1’inci fıkrası (c) bendi uyarınca 10 gün içinde e-sigorta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.)

3

Naklen atanan 5510 Sayılı  Kanunun 4'üncü Maddesinin 1'inci fıkrasının (c) bendi (657 sayılı Kanunun 4'ünci Maddesinin (A) fıkrası - Memur)  kapsamında ki sigortalıların işe başlatılması.

1-

Atama Onayı.

1 Gün

2-

Maaş Nakil Bildirimi (Yeni görevine başlayacakların ayrılışını yapan eski kurumca düzenlenmiş Maaş Nakil Bildirimi)

3-

İşe Başlama Dilekçesi

4-

T.C. Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C. Kimlik No'lu)

5-

Aile Durum Bildirimi Formu (2 adet)

6-

Aile Yardımı Bildirimi Formu (Eşinin her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmadığını veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almadığını belirtir 2 adet form)

7-

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

8-

Vesikalık Fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğine uygun son 6 ay içinde çekilmiş 5x6cm ebatında, arka fon beyaz 2 adet vesikalık fotoğraf)

9-

Banka Hesap Numarası (İBAN numarası maaş işlemleri için)

10-

İşe Giriş Bildirgesi (5510 Sayılı  Kanun  4’üncü Maddesinin 1’inci fıkrası (c) bendi uyarınca 10 gün içinde e-sigorta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir)

4

Naklen atanan 5510 Sayılı  Kanunun 4'üncü Maddesinin 1'inci fıkrasının (c) bendi (657 sayılı Kanunun 4'ünci Maddesinin (A) fıkrası - Memur)  kapsamında ki sigortalıların (İstifa, göreve son verme, nakil, kurum dışı nakil, aylıksız izin, askerlik, geçici olarak görevden uzaklaştırma, Ölüm, emeklilik vb.) Ayrılma İşlemleri.

1-

Naklen Atama Onayı veya İstifa vb. Nedenlerle Ayrılan Personelin işten Ayrılma Oluru,

5 Gün

2-

İlişik Kesme Dilekçesi

3-

Maaş Nakil Bildirimi (Naklen ayrılacak olan personel tarafında Malmüdürlüğüne imzalattırılarak Muhasebeye teslim edilecektir)

4-

Personel Kimlik Kartı (Kuruma İade edilmesi zorunlu)

5-

Emeklilik Belgesi (emekli olanlar için)

6-

Personelin askere sevk oluru veya askere sevk belgesi (Askere giden personel için)

7-

Aylıksız İzin Oluru  (Aylıksız izne ayrılan personel için)

8-

Ölüm Raporu (Çalışan memurun ölümü halinde)

9-

İşten Ayrılış Bildirgesi (5510 Sayılı  Kanun  4’üncü Maddesinin 1’inci fıkrası (c) bendi uyarınca 10 gün içinde e-sigorta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir)

5

İlk defa veya yeniden 5510 Sayılı  Kanunun 4'üncü Maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendi (657 sayılı Kanunun 4'ünci Maddesinin (B) fıkrası - Sözleşmeli personel) kapsamında ki sigortalıların işe başlatılması.

1-

Atama Onayı.

1 Gün

2-

T.C. Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C. Kimlik No'lu)

3-

Diploma veya Çıkış Belgesi (Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği, diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi)

4-

Hizmet Sözleşmesi

5-

Sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı. (Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır)

6-

İşe Başlama Dilekçesi

7-

T.C. Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C. Kimlik No'lu)

8-

Mal Bildirimi Formu

9-

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

10-

Vesikalık Fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğine uygun son 6 ay içinde çekilmiş 5x6cm ebatında, arka fon beyaz 4 adet vesikalık fotoğraf)

11-

Aile Durum Bildirimi Formu (2 adet)

12-

Aile Yardımı Bildirimi Formu (Eşinin her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmadığını veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almadığını belirtir 2 adet form)

13-

Banka Hesap Numarası (Kurumca anlaşmalı bankada açılan maaş hesabına ait İBAN numarası)

14-

İşe Giriş Bildirgesi (5510 Sayılı  Kanun  4’üncü Maddesinin 1’inci fıkrası (A) bendi uyarınca 1 gün önce e-sigorta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir)

6

Naklen atanan 5510 Sayılı  Kanunun 4'üncü Maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendi (657 sayılı Kanunun 4'ünci Maddesinin (B) fıkrası - Sözleşmeli personel)  kapsamında ki sigortalıların (İstifa, göreve son verme, nakil, hizmet sözleşmesinin feshi, Ölüm vb.) Ayrılma İşlemleri.

1-

İlişik Kesme Dilekçesi

5 Gün

2-

Ayrılış Onayı

3-

Personel Kimlik Kartı (Kimlik kartlarının kuruma iade edilmesi zorunlu)

4-

Hizmet Sözleşmesi Fesih Tutanağı (Hizmet sözleşmesinin feshi halinde)

5-

Ölüm Raporu (Çalışan memurun ölümü halinde düzenlenen Ölüm Raporu)

6-

İşten Ayrılış Bildirgesi (5510 Sayılı  Kanun  4’üncü Maddesinin 1’inci fıkrası (a) bendi uyarınca 10 gün içinde e-sigorta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir)

7

Hastalık veya Refakat İzni (657 Sayılı Kanunun 105. Maddesi) Talebi İşlemleri

1-

Dilekçe (Hastalık veya refakat izni dilekçesi)

3 Gün

2-

Sağlık Kurulu Raporu (Memurun; kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde tam teşekküllü bir hastaneden alınmış Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu (657 SK 105'inci Maddesi))

3-

Sağlık Kurulu Raporu (Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde tam teşekküllü bir hastaneden alınmış Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu (657 sayılı Kanunun 105'inci Maddesi ))

8

Aylıksız İzin (657 Sayılı Kanunun 108. Maddesi) Talebi İşlemeleri

1-

Dilekçe (Aylıksız izin talebini belirtir dilekçe)

3 Gün

2-

Sağlık Kurulu Raporu (657 Sayılı Kanunun 105'inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, isteği halinde tam teşekküllü bir hastaneden alınmış Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu. (657 sayılı Kanunun 108'inci maddesinin (A) fıkrası))

3-

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Doğum yapan memura, 657 sayılı Kanunun 104'üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitmesi, eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine verilecek izne esas Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. (657 sayılı Kanunun 108'inci maddesinin (B) fıkrası))

4-

Mahkeme Kararı (Evlat edinilen çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinin belirtir Mahkeme Kararı. (657 sayılı Kanunun 108'inci maddesinin (A) fıkrası))

5-

Yurtdışı Öğrenci Belgesi veya Yurtdışı Görev Belgesi (Memur eşlerine 657 sayılı Kanunu 77'inci maddesi uyarınca aylıksız izin işlemleri için eşlerinin yurtdışı öğrenim veya yurtdışı görev belgesi. (657 sayılı Kanunun 108'inci maddesinin (D) fıkrası))

6-

Hizmet Cetveli (Memurun yıllık iznine esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olduklarını belgeleyen kurum onaylı Hizmet Cetveli (657 sayılı Kanunun 108'inci maddesinin (E) fıkrası))

9

Yurtdışı İzin Talebi İşlemleri

1-

Dilekçe  (İznini yurtdışında geçireceği ikametgâh adresi, seyahat edeceği vasıta, yolculuk ve ikamet masraflarının ne şekilde karşılanacağını belirtir yurtdışı izin talebi dilekçesi)

3 Gün

10

Personel Kimlik Kartı Talebi İşlemleri

1-

Personel Kimlik Kartı Talep Dilekçesi (Personel kimlik kartının kayıp veya zayi olması halinde)

15 Gün

2-

T.C. Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C. Kimlik No'lu)

3-

Vesikalık Fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğine uygun son 6 ay içinde çekilmiş 5x6cm ebatında, arka fon beyaz 1 adet vesikalık fotoğraf)

11

Çalışan Personelin Pasaport Talebi İşlemleri

1-

T.C. Nüfus Cüzdanı Sureti (Memurun ve talep ediliyorsa eş ve çocuklarının T.C. Kimlik No'lu Nüfus Cüzdanı Sureti)

5 Gün

2-

Biyometrik Fotoğraf (Memurun ve talep ediliyorsa eş ve çocuklarının (0 yaş çocuklar için de dâhil olmak üzere) her bir kişi için son 6 ayda çekilmiş 5x6cm ebadında, cepheden çekilmiş, arka fon rengi beyaz ve ICAO Standartlarına uygun 4 adet biyometrik fotoğraf)

3-

Pasaport Talep Formu (Pasaport almak istediği kişi/kişilerin adlarını ve yanında yaşadıklarını, çocukların anneye veya babaya refakat durumu ve ayrı ayrı pasaport almak istediğini ve daha önce pasaport alıp almadığına ve ikamet adresi beyanına dair yazılı pasaport talep formu dilekçesi)

4-

Pasaport (Memurun ve talep ediyorsa eş ve çocuklarının varsa daha önce almış oldukları pasaportlar)

12

Emekli veya Görevden Ayrılan Memurun Pasaport Talebi İşlemleri

1-

T.C. Nüfus Cüzdanı Sureti (Memurun ve talep ediliyorsa eş ve çocuklarının T.C. Kimlik No'lu Nüfus Cüzdanı sureti)

5 Gün

2-

Biyometrik Fotoğraf (Emekli veya görevden ayrılan memurun ve talep ediliyorsa eş ve çocuklarının (0 yaş çocuklar için de dâhil olmak üzere) her bir kişi için son 6 ayda çekilmiş 5x6cm ebadında, cepheden çekilmiş, arka fon rengi beyaz ve ICAO Standartlarına uygun 4 adet biyometrik fotoğraf)

3-

Pasaport Talep Formu (Pasaport almak istediği kişi/kişilerin adlarını ve yanında yaşadıklarını, çocukların anneye veya babaya refakat durumu ve ayrı ayrı pasaport almak istediğini ve daha önce pasaport alıp almadığına ve ikamet adresi beyanına dair yazılı pasaport talep formu dilekçesi)

4-

Pasaport Talep Dilekçesi (Emekli veya görevden ayrıldığı tarihteki unvan, kadro derecesi ve öğrenim durumunu içerir, Kurumdan alınacak mühürlü talep dilekçesi.)

5-

Pasaport (Memurun ve talep ediyorsa eş ve çocuklarının varsa daha önce almış oldukları pasaportlar)

13

Aile Yardımı Ödeneği ve Asgari Geçim İndirimi Talebi İşlemleri

1-

Aile Yardımı Bildirimi Formu (Memur eşinin her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmadığını veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almadığını beyan eden 2 adet form)

3 Gün

 

2-

Aile Durum Bildirimi Formu (2 adet)

3-

Evlilik Cüzdanı Sureti (Eşi çalışmayanlar için)

4-

Öğrenci Belgesi (18-25 yaş arası okuyan erkek öğrenciler için)

5-

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Kurumdan temin edilebilir)

14

Doğum Yardımı Ödeneği Talebi İşlemleri

1-

Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi

3 Gün

2-

T.C. Nüfus Cüzdanı Sureti (Yeni doğan çocuğun/çocukların T.C. Kimlik No'lu Nüfus Cüzdanı sureti/suretleri)

3-

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Kurumdan temin edilebilir)

15

Ölüm Yardımı Ödeneği Talebi İşlemleri

1-

Ölüm Yardımı Ödeneği Dilekçesi

15 Gün

2-

Ölüm Raporu veya Ölüm Defin Tutanağı

3-

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm varisleri gösterir şekilde)

4-

Veraset İlamı (Veraset ilamının aslı ya da mahkemece onanmış sureti veya noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesinin aslı)

5-

Vekâletname (18 yaşın üzerindeki varisin payının varis/varislere veya üçüncü şahıslara ödenmesi halinde noter onaylı vekâletname)

16

Hizmet İçi Eğitim Tashih-i Huruf Kursu Başvuru İşlemleri

1-

Dilekçe (Hizmet İçi Eğitim Tashih-i Huruf Kursuna başvurular İl ve İlçe Müftülüklerine yapılacaktır.)

15 Gün

17

Hizmet İçi Eğitim Kurslarına Katılım Bilgi ve Belge Talebi İşlemleri

1-

Dilekçe (Katıldığı hizmet içi eğitim kursun adı, kursun tarihi, iş veya ikametgâh adresini (iletişim bilgilerini) belirten dilekçe)

5 Gün

18

İntibak (Öğrenim Değişiklikleri Sebebiyle) Talebi İşlemleri

1-

İntibak Dilekçesi (Öğrenim Değişikliği Sebebiyle)

60 Gün

2-

Diploma veya Çıkış Belgesi (Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği, diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi)

19

Hafızlık Belgesi Değerlendirme Talebi İşlemleri

1-

Dilekçe

60 Gün

2-

Hafızlık Belgesi (Hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti)

20

Askerlik Hizmeti Değerlendirme Talebi İşlemleri

1-

İşe Başlama Dilekçesi (Askerlik hizmetini bitirdiğini ve işe başlamak istediğini belirten dilekçe)

60 Gün

2-

İşe Başlama Yazısı

3-

Terhis Belgesi (Terhis belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti)

21

Hizmet Birleştirme (SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı) Talebi İşlemleri

1-

Hizmet Birleştirme Dilekçesi (SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığına tabi hizmetlerini ve bunlara ait sicil numaralarını belirten dilekçe)

60 Gün

2-

T.C. Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C. Kimlik No'lu)

3-

Hizmet Dökümü Belgesi (SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı ile yapılacak resmi yazışmalar sonucunda kurumlardan gelecek hizmet dökümünü gösterir belge)

22

Borçlanma Talebi (5510 Sayılı Kanunun 41'inci Maddesine Göre) İşlemleri

1-

Borçlanma Talep Dilekçesi (Borçlanmak istediği hizmetin türünü ve süresini belirtmek suretiyle ve borçlanmak istediği her bir hizmet türü için ayrı ayrı vereceği açık ifadeli, askere gittiği veya aylıksız izine ayrıldığı ayın maaşını alıp almadığını belirtir dilekçe, vefat edenin dul ve yetimlerinin vefat edenin hizmet borçlanma müracaatlarını vefat tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde kuruma yapmaları gerekmektedir (5434/102))

60 Gün

2-

Terhis Belgesi (Askerlik sürelerinin borçlanması işlemlerinde muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er olarak geçirilen sürelerin açıkça yazılı olan Terhis Belgesinin asılı veya kurumca onaylı örneği  (5434/Ek-8))

3-

Ücretsiz İzne Ayrılma Onayı (Ücretsiz (aylıksız) izne ayrıldığı tarihi belirtir onay)

4-

İşe Başlama Onayı (Ücretsiz (aylıksız) izin dönüşü göreve başladığı tarihi belirtir onay)

5-

Borçlanma Hizmet Süresi (Köy, kasaba ve mahalle camilerinde yapılan hizmetlerin borçlandırılabilmesi için ilgililerin bu görevleri müftülükçe verilmiş bir belgeye istinaden yapmış olmaları ve ücretlerinin dernek, vakıf veya köy bütçesinden ödendiğinin defter veya bordro, bu olmadığı takdirde vergi dairesi kayıtlarına istinaden müftülüklerce verilmiş ve mahalli mülki amirlerce onanmış belgelerle tevsik etmiş olmalı, adı geçen belgelerin tevsiki mümkün değilse, ilgilinin, Diyanet İşleri Başkanlığını temsilen ilgili müftülük hasım gösterilmek suretiyle açılan dava sonunda hizmet süresini belirleyen ve yetkili sulh hukuk mahkemesince verilmiş olan borçlanma hizmet süresini belirtir hizmet süresi kararı)

6-

Tahsilat Fişi/Fişleri veya Borçlanma Tahsilatı Takip Formu (Kendi istekleri ile emekliye ayrılacak olanların borçlanma paralarını emeklilik istek tarihlerinden en az 6 ay önce ödenmesi gerekmektedir)

23

Yabancı Dil Tazminatı Ödenmesi Talebi İşlemleri

1-

YDS Sonuç Belgesi (İlgilinin ÖSYM’nin web servisi üzerinden alınan ve üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu yazılı belge veya ÖSYM'ce gönderilen YDS Sonuç Belgesinin aslı)

15 Gün

24

İstekle, Yaş Haddi ve Re'sen Emeklik Talebi İşlemleri

1-

Emeklilik Belgesi (Emeklilik isteğinde kesin kararlı olup emekli olmak isteyenlerin Emeklilik Belgesinde emekli aylığını alacağı açık adres ve iletişim bilgileri belirtilmiş Emeklilik İstek Dilekçesi)

30 Gün

2-

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Kurumdan temin edilebilir)

3-

Vesikalık Fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğine uygun son 6 ay içinde çekilmiş 5x6cm ebatında, arka fon beyaz 5 adet vesikalık fotoğraf)

4-

Hafızlık Belgesi (Varsa hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti)

5-

Hizmet Belgesi (Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak geçen hizmetini gösterir belgelerin asılları veya tasdikli suretleri)

6-

Borçlanma Kesenek Listesi (Daha önce SSK veya Emekli Sandığına gönderilmemişse daha önce hizmet borçlanmasında bulunmuş ve kesenek listeleri)

7-

Diploma (Din Hizmetleri Sınıfında olup 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu olanların dini yükseköğrenim mezuniyet durumunu gösterir diploma sureti, diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi)

8-

Mal Bildirimi (Emekliye ayrıldığı tarih itibariyle düzenlenir)

9-

Taşınır Teslim Belgesi (Emekliye ayrılmadan önce üzerine zimmetli bulunan ve sicil numarası belirtilen Demirbaş, Makine ve Cihazlara ait taşınırların Taşınır Kayıt Yetkilisine eksiksiz olarak teslim ettiğini ve zimmetten düşürdüğünü gösteri Taşınır Teslim Belgesi)

25

Malulen Emeklilik Talebi İşlemleri

1-

Emeklilik Belgesi (Emeklilik isteğinde kesin kararlı olup emekli olmak isteyenlerin Emeklilik Belgesinde emekli aylığını alacağı açık adres ve iletişim bilgileri belirtilmiş Emeklilik İstek Dilekçesi)

30 Gün

2-

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

3-

Vesikalık Fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğine uygun son 6 ay içinde çekilmiş 5x6cm ebatında, arka fon beyaz 5 adet vesikalık fotoğraf)

4-

Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu (Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış, hastalık durumu ile ilgili olarak kesin teşhis ve kararın, özür oranının belirtildiği, Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu)

5-

Hafızlık Belgesi (Varsa hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti)

6-

Hizmet Belgesi (Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak geçen hizmetini gösterir belgelerin asılları veya tasdikli suretleri)

7-

Borçlanma Kesenek Listesi (Daha önce SSK veya Emekli Sandığına gönderilmemişse daha önce hizmet borçlanmasında bulunmuş ve kesenek listeleri)

8-

Diploma (Din Hizmetleri Sınıfında olup 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu olanların dini yükseköğrenim mezuniyet durumunu gösterir diploma sureti, diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi)

9-

Mal Bildirimi (Emekliye ayrıldığı tarih itibariyle düzenlenir)

10-

Taşınır Teslim Belgesi (Emekliye ayrılmadan önce üzerine zimmetli bulunan ve sicil numarası belirtilen Demirbaş, Makine ve Cihazlara ait taşınırların Taşınır Kayıt Yetkilisine eksiksiz olarak teslim ettiğini ve zimmetten düşürdüğünü gösteri Taşınır Teslim Belgesi)

26

Ölüm Halinde Emeklilik Talebi İşlemleri

1-

Maaş Bağlama Dilekçesi (Ölen memurun hak sahiplerinin (dul ve yetimlerinin) dul ve yetim aylığı almak istediklerini beyan eden ve aylıklarını alacakları açık ev adresleri ile iletişim bilgileri belirtilmiş dilekçe)

30 Gün

2-

Ölüm Raporu (Çalışan memurun ölümü halinde düzenlenen Ölüm Raporu)

3-

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (2 adet-kurumdan temin edilebilir)

4-

Vesikalık Fotoğraf (Dul ve yetimlerin her biri için son 6 ay içinde çekilmiş 5x6cm ebatında, arka fon beyaz 3 adet vesikalık fotoğrafları)

5-

Kimlik Araştırma Belgesi

6-

Veraset İlamı (Vasiler tarafından Sulh Hukuk Mahkemesinden alınmış veraset ilamı)

7-

Öğrenim Belgesi (Ölüm tarihinde orta öğrenim yapmakta ise (20) ve yükseköğrenim yapmakta ise (25) yaşını doldurmamış erkek çocukların öğrenim gördüklerini belirtir MEB veya ÖSYM'ce verilen öğrenim belgesi)

8-

Hafızlık Belgesi (Varsa hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti)

9-

Hizmet Belgesi (Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak geçen hizmetini gösterir belgelerin asılları veya tasdikli suretleri)

10-

Borçlanma Kesenek Listesi (Daha önce SSK veya Emekli Sandığına gönderilmemişse daha önce hizmet borçlanmasında bulunmuş ve kesenek listeleri)

11-

Borçlanma Talep Dilekçesi (Ölen memurun hak sahipleri (dul ve yetimleri) tarafından borçlanma talebinde bulunacak olurlarsa bu taleplerini, vefat tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yerine getirmeleri gerekmektedir)

12-

Diploma (Din Hizmetleri Sınıfında olup 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu olanların dini yükseköğrenim mezuniyet durumunu gösterir diploma sureti, diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi)

13-

Taşınır Teslim Belgesi (Vefat edenin zimmetinde herhangi bir eşya var idiyse üzerine zimmetli bulunan ve sicil numarası belirtilen Demirbaş, Makine ve Cihazlara ait taşınırların Taşınır Kayıt Yetkilisine eksiksiz olarak teslim edildiğini ve zimmetten düşürdüğünü gösterir Taşınır Teslim Belgesi)

27

Ad ve Soyad, Yaş Tashihi Talebi İşlemleri

1-

İsim ve Yaş Tashihi Dilekçesi

15 Gün

2-

Nüfus Dava Kararı ve Kesinleşme Şerhi (Ad ve soyad veya yaş düzeltilmesi istemli Nüfus Dava Kararı ve Kesinleşme Şerhi )

3-

T.C. Nüfus Cüzdanı Sureti (İdarece onaylı T.C. Kimlik No'lu yeni Nüfus Cüzdanı Sureti)

28

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21'inci maddesinin f bendi gereğince yapılan İhale İşlemleri

1-

Alındı Belgesi (İhale dosyası alınma bedelinin saymanlık ya da Malmüdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuz)

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun maddeleri gereği sonuçlandırılır.

2-

Birim Fiyat Teklif Mektubu

3-

Birim Fiyat Teklif Cetveli

4-

İş Bitirme Belgesi

5-

Ticaret Sicil Gazetesi

6-

İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi (Vekâleten ihaleye katılma hâlinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli imza beyannamesi)

8-

Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi

7-

Faaliyet İzin Belgesi

9-

İş Ortaklığı Beyannamesi

10-

Ortaklık Durum Belgesi

11-

Geçici Teminat Mektubu

12-

Teminat Mektubu

13-

İş Bitirme Belgesi (Yüklenici)

14-

Banka Referans Mektubu

15-

Kesin Teminat Mektubu (İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat bedelinin saymanlık ya da Malmüdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuz)

29

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22'inci maddesi gereğince yapılan İhale İşlemleri (Demirbaş ve sarf malzemesi alımları)

1-

Fiyat Teklif Mektubu

3 Gün

2-

Borcu Yoktur Belgesi

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

Başvuru sırasında belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi

İkinci Müracaat Yeri

İzmir Valiliği

İsim                 

Dr. Mustafa ACAR

İsim                     

Gökay ÖZKAN

Unvan            

Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü

Unvan                

Vali Yardımcısı

Adres          

Ali Fuat Cebesoy Mah. 9525 Sokak No:2 Karabağlar / İZMİR

Adres                

İzmir Valiliği Konak / İZMİR

Telefon           

(0 232) 226 40 20

Telefon         

(0 232) 455 82 12-14-15

Faks                

(0 232) 226 40 30

Faks                

 

e-Posta           

izmir.diyim@diyanet.gov.tr

e-Posta